Kategórie      
Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Obchodné podmienky

Úvod Dodanie tovaru Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.dekumdekum.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.


Prevádzkovateľom internetového obchodu www.dekumdekum.sk a zároveň predávajúcim je :

Roxynka-Alexander Seňo
Štefánikova 6
080 01 Prešov

IČO: 46101250
DIČ: 1041582795
IČ pre DPH: SK
1041582795

Číslo účtu: Tatrabanka 2928853173/1100

IBAN: SK8411000000002928853173
e-mail: info@dekumdekum.sk


Kupujúcim sa rozumie v internetovom obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu. 


Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu. 


Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu Roxynka.


Povinnosti predávajúceho:

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. 
Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

Nezodpovedáme za:
Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, kuriérskou službou, alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. 
Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou službou. 
Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. 
Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. 
Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu. 
Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať zákazníka a do 15 dní mu vrátiť zaplatený preddavok alebo cenu zaplatenú za tovar.Zákazník má možnosť sa s internetovým obchodom dohodnúť na náhradnom plnení. V takom prípade je predávajúci povinný dodať zákazníkovi tovar v rovnakej cene a kvalite. 
Ak sa na náhradnom plnení nedohodnú, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré zákazník vynaložil na objednanie tovaru. 
Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaruvo vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. 
Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek zásad tieto bezodkladne oznámiť nám.
Objednávanie tovaru

Kupujúci objednáva tovar jedným z nasledovných spôsobov:
-on-line priamo na našej stránke www.roxynka-psisvet.sk
-e-mailom na našu e-mailovú adresu roxynka.predajna@gmail.com, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo.
-písomne na adresu Roxynka-Alexander Seňo, Štefánikova 6, Prešov 08001


Objednávka

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.Minimálna hodnota objednávky je 5,-eur bez poštovného.


Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.) 
tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní. 

Cena za tovar

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. 
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.


Platba za tovar

Platba pri dodávke na dobierku – za objednaný tovar zaplatíte v hotovosti priamo pri prevzatí zásielky na pošte alebo kuriérovi. 
Platba v hotovosti, pri prebratí tovaru v našej kamennej predajni na Štefánikovej 6, Prešov.

Pri neprebratí dobierky účtujeme poplatok poštovného a balného a zasielame šek na túto úhradu! 

 

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list.

Kupujúci je povinný tovar riadne prezrieť a zároveň sa oboznámiť so všetkými dokladmi týkajúcimi sa tovaru odovzdanými zo strany predávajúceho, najmä dokladmi potrebnými k užívaniu tovaru, a to najneskôr pri jeho odovzdaní. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním.


Doprava tovaru

Tovar posielame Slovenskou poštou podľa jej platného cenníka.

0.00 kg -0.50 kg 2,80 €

 
0.50 kg -1.00 kg 3,30 €

 
1.00 kg -2.00 kg 4 €  
2.00 kg -5.00 kg 4,40 €
 
5.00 kg -10.00 kg 5,50 €

 
     


Reklamácia a záruky

 

Sa riadia platnými predpismi SR. Pokiaľ nie je uvedené inak, je štandardná záruka 24 mesiacov na nový tovar a 12 mesiacov na repasovaný - použitý tovar. 

Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu, ak tovar zakúpený od predávajúceho nie je spôsobilý na dohodnutý, alebo obvyklý účel, ak vada tovaru je spôsobená porušením povinností zo strany predávajúceho, pokiaľ nebola spôsobená kupujúcim. 
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy. 
Pred uplatnením reklamácie je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať, či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu 

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo poštou. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. 

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 OZ (oprava, výmena, zľava, vrátenie peňazí). 
Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. 
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Reklamovaný tovar/výrobok musí byť kupujúcim riadne zabalený, najmä aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred uplynutím záručnej doby a počas doby prepravy uplynie záručná doba na reklamovaný tovar alebo niektorý z jednotlivo reklamovaných výrobkov, nárok na uplatnenie reklamácie a jej vybavenie v tejto časti kupujúcemu zaniká, pričom predávajúci nie je povinný reklamáciu vybaviť. 
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. 
Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri neodbornom zaobchádzaní s krmivom, alebo pri nevhodnom uskladnení krmiva u zákazníka. Predávajúci je oprávnený odstrániť vady najmä dodaním náhradného tovaru alebo dodaním chýbajúceho tovaru, ktorý svojimi vlastnosťami a parametrami zodpovedá vadnému tovaru, pričom sa nemusí jednať o úplne totožný druh tovaru ako reklamovaný tovar, a to najmä ak sú vady neopraviteľné, alebo ak by s opravou tovaru boli spojené neprimerané náklady. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal. 
Predávajúci je oprávnený odstrániť vady aj opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné. 
Predávajúci poskytne primeranú zľavu z kúpnej ceny, pričom nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami. Pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Možnosť odstúpiť od zmluvy je podmienená včasným oznámením vád zo strany kupujúceho predávajúcemu. Účinky odstúpenia od zmluvy taktiež nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho prevzal. 
Kupujúci, ktorému vznikol nárok na zľavu z kúpnej ceny, však nie je oprávnený požadovať náhradu zisku ušlého v dôsledku nedostatku vlastností tovaru, na ktorý sa zľava vzťahuje. 
Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, než je určené v zmluve, môže kupujúci dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru. Ak však kupujúci prijme dodávku všetkého alebo časti prebytočného tovaru, je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu kúpnej cene určenej v zmluve. 
Vrátenie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

V súlade so zákonom máte pri zásielkovom predaji právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho).. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok: 
Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. 
Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt alebo ho môžte doručiť osobne a to za nasledujúcich podmienok
tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
tovar nesmie byť použitý,
tovar a príslušenstvo musia byť nepoškodené,
tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.),
zašlite spolu s tovarom aj doklad o kúpe (faktúra) a číslo Vášho účtu, na ktorý má byť prevedená platba.

Tovar vo vlastnom záujme pošlite doporučene a poistený, prípadne vracajte osobne nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). 
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru. 
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť. 
Nevracia sa preukázateľná cena dopravného. Navrátená bude iba čiastka za samotný tovar.

 

Ochrana osobných údajov

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). 
Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, 
e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo. 
Internetový obchod www.dekumdekum.sksi vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Copyright 2015 - 2019 © dekumdekum.sk
<